Sở Thông tin và Truyền thông thăm tặng quà người cao tuổi tại huyện Lâm Bình

Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 - 15:10


Kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2023), vừa qua đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đi thăm, tặng quà đại diện người cao tuổi trên địa bàn huyện Lâm Bình, cùng đi có lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã Phúc Sơn và xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

<p style="text-align:justify"><br /> Đo&agrave;n đến thăm, tặng qu&agrave; c&aacute;c cụ: Triệu Thị Hoa, sinh năm 1933, ở th&ocirc;n Khuổi Xoan, x&atilde; Hồng Quang; Chẩu Văn Ru, sinh năm 1936, ở th&ocirc;n Phia L&agrave;i, x&atilde; Ph&uacute;c Sơn, huyện L&acirc;m B&igrave;nh; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiến, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong đo&agrave;n đ&atilde; trao những phần qu&agrave; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho c&aacute;c cụ, đồng thời, &acirc;n cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của c&aacute;c cụ, ch&uacute;c c&aacute;c cụ lu&ocirc;n mạnh khỏe, l&agrave; chỗ dựa vững chắc cho con ch&aacute;u trong gia đ&igrave;nh v&agrave; cộng đồng d&acirc;n cư nơi sinh sống; tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; &ldquo;tuổi cao gương s&aacute;ng&rdquo; để con ch&aacute;u noi theo. Khẳng định người cao tuổi l&agrave; vốn qu&yacute; của d&acirc;n tộc, l&agrave; rường cột của gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội, đồng ch&iacute; đề nghị, cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền địa phương phải thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m đến đời sống vật chất, tinh thần của c&aacute;c cụ, bởi đ&acirc;y l&agrave; truyền thống, đạo l&yacute; nh&acirc;n văn cao đẹp của d&acirc;n tộc Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify">Đại diện gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c cụ cao tuổi đ&atilde; gửi lời cảm ơn v&agrave; hứa sẽ tiếp tục n&ecirc;u cao tinh thần gương mẫu, t&iacute;ch cực vận động người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh, nh&acirc;n d&acirc;n địa phương chấp h&agrave;nh tốt c&aacute;c chủ trương, đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Đảng, Nh&agrave; nước, c&ugrave;ng g&oacute;p sức x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, văn minh.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh trong buổi thăm, tặng qu&agrave; đại diện người cao tuổi:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/Diep/2023/th%C3%A1ng%2010/b33b4c650b22dc7c8533.jpg" style="height:434px; width:650px" /><img alt="" src="/images/Diep/2023/th%C3%A1ng%2010/b7ec159f51d88686dfc9.jpg" style="height:434px; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000099">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiến, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng</span> <span style="color:#000099"> thăm, tặng qu&agrave; cụ Triệu Thị Hoa, th&ocirc;n Khuổi Xoan, x&atilde; Hồng Quang.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/Diep/2023/th%C3%A1ng%2010/3a7b9e16de51090f5040.jpg" style="height:434px; width:650px" /><span style="color:#000099">Đo&agrave;n đến thăm, tặng qu&agrave; cụ Chẩu Văn Ru, th&ocirc;n Phia L&agrave;i, x&atilde; Ph&uacute;c Sơn, huyện L&acirc;m B&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><strong>PV</strong></span></p>

Xem tin theo ngày:   / /