Album: Đền thờ Bác Hồ - Tác giả: Nhà báo Đinh Công Thuỷ