CHUYÊN MỤC Quy hoạch, Kế hoạch phát triển thông tin truyền thông


Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngày 9/5/2016, Sở Thông tin và Truyền thông...

Thứ 4, 17/5/2017


Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Thứ 5, 8/9/2016


Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến 2030

Ban hành kèm theo Quyết định 256/QĐ-UBND, ngày 04/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 5, 18/8/2016Quy hoạch phát triển viễn thông Quốc gia đến năm 2020.

Quy hoạch phát triển viễn thông Quốc gia đến năm 2020

Thứ 2, 27/8/2012


Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Thứ 2, 27/8/2012


Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2012.

Kế hoạch Số 26/KH-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/8/2012


Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015.

Kế hoạch Số 41/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/8/2012Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang