Đến tháng 2/2023, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 02/02/2023 - 03:20
Đến tháng 2/2023, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:02/02/2023 - 03:20