Đến tháng 8/2022, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 10/08/2022 - 07:10
Đến tháng 8/2022, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:10/08/2022 - 07:10