Đến tháng 7/2024, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/07/2024 - 15:30
Đến tháng 7/2024, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:21/07/2024 - 15:30