Đến tháng 5/2022, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/05/2022 - 15:01
Đến tháng 5/2022, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:25/05/2022 - 15:01