Đến tháng 12/2023, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 05/12/2023 - 10:15
Đến tháng 12/2023, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:05/12/2023 - 10:15