Đến tháng 10/2021, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 28/10/2021 - 22:51
Đến tháng 10/2021, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:28/10/2021 - 22:51