Đến tháng 3/2023, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 31/03/2023 - 23:57
Đến tháng 3/2023, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:31/03/2023 - 23:57