Đến tháng 7/2022, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 02/07/2022 - 13:13
Đến tháng 7/2022, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:02/07/2022 - 13:13