CHUYÊN MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 2/7/2021


Báo cáo công tác cải cách hành chính quí I,phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2021.

Báo cáo công tác cải cách hành chính quí I,phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2021

Thứ 5, 18/3/2021


Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đánh giá chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thực hiện văn bản số 5066/BTTTT-THH ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐTTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh.

Thứ 4, 13/1/2021


V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thực hiện văn bản số 4115/UBND-TH, ngày 25/12/2020 về việc rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thứ 3, 12/1/2021


Thực hiện số hóa hạ tầng viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa hạ tầng Viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang”.

Thứ 3, 5/1/2021


Số hóa hạ tầng viễn thông thụ động trên bản đồ số

Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa hạ tầng Viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang”.

Thứ 3, 5/1/2021


Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và công chức, viên chức, người lao động năm...

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên môn và kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động thuộc SởThông tin và Truyền thông năm 2020

Thứ 3, 29/12/2020


Quyết định Công nhận kết quả đánh giá, xếp loạichất lượngcác phòng chuyênmôn, đơn vị sự nghiệp công lậpvàcông chức, viên chức, người lao...

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên môn và kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động thuộcSở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Thứ 3, 22/12/2020


Thông báo Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức

Thông báo Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Thứ 5, 17/12/2020


Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Sở Thông tin và truyền thông ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/QĐ-STTTT, ngày...

Thứ 3, 15/12/2020Tổng số: 102 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang