Đơn vị trực thuộc

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021 - 16:00TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

   - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tài khoản và con dấu riêng.

   - Nghiên cứu, sản xuất, gia công các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội cho các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có yêu cầu; từng bước hình thành ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ thông tin của tỉnh và khu vực;

   - Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân yêu cầu;

   - Thực hiện cung ứng, sản xuất, cài đặt, sửa chữa phần cứng, phần mềm, bảo trì mạng máy tính, các thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và một số các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực hoạt động của trung tâm;

   - Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng tin học vào công tác cải cách hành chính, đồng thời góp phần làm tăng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông;

   - Duy trì cổng thông tin điện tử vận hành 24 giờ/ ngày;

   - Thực hiện nhiệm vụ tích hợp dữ liệu của tỉnh;

   - Xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu về công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh;

   - Tổ chức triển khai các dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ viễn thông công ích; dịch vụ tần số vô tuyến điện;

   - Tư vấn, thiết kế kiểm định các dịch vụ công trình thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

   - Cảnh bảo và phối hợp xử lý các vẫn đề về an toàn mạng máy tính; điều phối các hoạt động ứng cứu máy tính trên địa bàn tỉnh;

   - Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông;

   - Tổ chức hoặc tham gia hội thảo, hội nghị, họp báo, triển lãm về công nghệ thông tin và truyền thông;

   - Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

   - Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học kỹ thuật về công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử (phần cứng, phần mềm, công nghiệp nội dung số và các dịch vụ công nghệ thông tin khác); phối hợp nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học;

   - Tham gia thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn theo quy định của Pháp luật; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về công nghệ thông tin do cấp có thẩm quyền giao;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 2. Cơ cấu tổ chức:

   - Giám đốc;

   - Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp;

   - Phòng Thông tin điện tử.
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 40.298 views

Xem tin theo ngày:   / /