Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2023 - 13:27


Sáng ngày 25/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tham gia buổi nghiệm thu có Đồng chí Bùi Minh Hải, phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phó chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các thành viên nhóm thực hiện đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Trước nhu cầu thực tế trong sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu lực hiệu quả và hiện đại; cùng với đó là thực trạng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, chúng tôi muốn đề ra phương án tiếp cận mới trong việc đánh giá đó là đánh giá trực tiếp về mức độ xây dựng chính quyền số tại từng cơ quan, đơn vị và từng địa phương so với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia. Xây dựng phương pháp đánh giá kết quả xây dựng chính quyền số từ cấp tỉnh đến cấp xã phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phát triển ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Ban hành tại Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh), nghiên cứu xây dựng phần mềm và triển khai hướng dẫn, tập huấn, thực hiện 02 phiên (06 tháng đầu năm 2022 và năm 2022) đánh giá mức độ chuyển đổi số tại 164 cơ quan (19/19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh; 7/7 huyện, thành phố; 138/138 xã, phường thị trấn) trên địa bàn tỉnh.

Kết quả buổi đánh giá, nghiệm thu, 100% thành viên Hội đồng đánh giá các sản phẩm của đề tài đạt và đủ điều kiện đề nghị nghiệm thu cấp tỉnh.
PV

 

Xem tin theo ngày:   / /