Thực hiện số hóa hạ tầng viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021 - 14:26


Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa hạ tầng Viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang”.

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-UBND, ngày 04/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Kế hoạch 100/KH-UBND, ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương thực hiện số hóa hạ tầng viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa hạ tầng Viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang”.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện báo cáo với một số nội dung theo mẫu dưới đây.

BCVT


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 101 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /