Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020 - 09:00


Sở Thông tin và truyền thông ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/QĐ-STTTT, ngày 17/12/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, về Ban hành Quy chế đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông;


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 101 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /