Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022 - 14:03


Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát động Phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Đề án 06, trọng tâm là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu và danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; việc cấp, sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử; giá trị, tiện ích của ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID; việc thống nhất sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các khối thi đua trên địa bàn tỉnh căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ được giao và đối tượng cụ thể, lựa chọn nội dung thi đua phù hợp với nội dung tại mục II của Kế hoạch này để phát động Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Hằng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động tiến hành đánh giá.

Theo Tuyenquang.gov.vn


Tổng số: 0 | Trang: 1 trên tổng số 0 trang  

Xem tin theo ngày:   / /