Triển khai kế hoạch Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 - 16:58


Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch được ban hành nhằm thu thập, cập nhật và hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời triển khai phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ sốnhằm thúc đẩy phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

UBND tỉnh yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; Doanh nghiệp phát triển nền tảng địa chỉ số và các Doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số để triển khai 04 nội dung chính của kế hoạch, bao gồm: Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh; Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; Tổ chức công tác thông tin, truyền thông về Nền tảng địa chỉ số quốc gia

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Ngoài ra, cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông về Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở, kênh thông tin đối ngoại, trên các nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức khác.

Trong năm 2022, hoàn thành các trường thông tin cơ bản và nâng cao theo Phụ lục III của Quyết định số 392/QĐ-BTTTT, các năm tiếp theo sẽ cập nhật, bổ sung các trường thông tin để từng bước hoàn thiện nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số tại Tuyên Quang. Ứng dụng, khai thác địa chỉ số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu; Chủ trì, phối hợp với với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch; Phối hợp với Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành theo nhu cầu thực tế của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Quang Khôi