Bộ Thông tin và Truyền thông: Hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 - 15:04


Ngày 16/5/2022, Bộ TT&TT đã có Văn bản số 1832/BTTTT-THH về việc đôn đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Văn bản được gửi đến các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành.

Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình mới đạt 23,02%

Văn bản nêu rõ, với sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, thời gian qua, việc cung cấp  dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao đã được đẩy mạnh, góp phần duy  trì việc cung cấp dịch vụ của các cơ quan nhà nước trong tình hình dịch bệnh  COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; một số cơ quan nhà nước đã có những giải pháp để tăng cường hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, tiêu biểu như: ưu tiên  về thời gian giải quyết thủ tục; ưu tiên về lệ phí thực hiện. 

Tuy nhiên, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước  mới đạt 23,02%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành  chính trung bình của cả nước mới đạt 24,89%.  

Mục tiêu: 80% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. 

Để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, phát triển Chính phủ  điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ TT&TT đề nghị  các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành xem xét, chỉ đạo thực hiện ngay một số giải pháp sau đây: 

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung  cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. 

Giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử  lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022; hướng tới đạt  được mục tiêu nêu tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số  năm 2022 (Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022), đó là: 80% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. 

Ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng  DVCTT như giảm thời gian xử lý hồ sơ; giảm lệ phí thực hiện DVCTT.

Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với  một số loại hình DVCTT tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù  hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ. 

Kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở  dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ  Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và  doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một  lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT. Trước hết, kết nối, khai thác và  sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên Nền tảng tích hợp,  chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). 

Triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng theo Văn bản số 793/BTTTT THH ngày 05/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền, hướng  dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT. 

Kết nối toàn diện, triệt để Cổng Dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng  dịch vụ Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng DVCTT của các cơ  quan nhà nước; từ đó, cải tiến chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với  Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn.  

Theo mic.gov.vn