Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022 - 14:28


Ngày 28/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Tạo cơ sở để các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và của tỉnh Tuyên Quang nói riêng đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình thế giới cho người dân trong tỉnh Tuyên Quang. Hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội..

Kế hoạch đề ra các nội dung trọng tâm cần thực hiện gồm: Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nét đặc trưng về văn hóa, du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua xuất bản các ấn phẩm thông tin đối ngoại; Học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại và sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại.

Hình thức thông tin và truyền thông bao gồm: tuyên truyền trên hệ thống báo chí; tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động, sự kiện về chính trị, văn hóa, ngoại giao, thương mại, du lịch; tuyên truyền thông qua hoạt động xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh...; tuyên truyền thông qua các đoàn ra, đoàn vào tỉnh; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan; tuyên truyền trên các nền tảng mạng internet, mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các buổi họp báo định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí; hướng dẫn phóng viên thực hiện đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên đến Tuyên Quang hoạt động báo chí, ghi chép tư liệu, hình ảnh. Cập nhật thông tin, tài liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới Quốc gia và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai đến các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh, Trang thông tin điện tử của sở, ngành, hội đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nắm bắt và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp định kỳ giao ban công tác báo chí, định hướng thông tin báo chí, trong đó có công tác thông tin đối ngoại hàng quý; theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong, ngoài nước về tình hình trong tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lý luận, lập luận đấu tranh phản bác thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển đảo. Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại./.

TTBCXB

Xem tin theo ngày:   / /