Tuyên Quang: Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021 - 15:33


Ngày 15/12/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 774/QĐ-UBND Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, tỉnh đã ban hành mã định danh điện tử cho 854 các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: 38 mã định danh điện tử cấp 2; 373 mã định danh điện tử cấp 3; 443 mã định danh điện tử cấp 4 để phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang là đơn vị có mã định danh điện tử cấp 3 theo Quyết định số 774/QĐ-UBND

Ngoài ra, mã định danh của các cơ quan, đơn vị cũng là cơ sở để thực hiện kết nối các phần mềm dùng chung, hệ thống thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, từ đó đảm bảo khả năng chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau thông qua các phần mềm dùng chung của tỉnh, như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;...

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, cấp mã định danh và điều chỉnh Danh sách mã định danh phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp bổ sung, chia tách, sáp nhập đơn vị, các cơ quan thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh kịp thời trên các hệ thống theo đúng cấu trúc được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ Tướng Chính phủ và công khai trên các hệ thống.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Hoàng Nam
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.198 views