Tuyên Quang ban hành Đề án đẩy mạnh CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2021-2025

Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021 - 09:08


Ngày 30/9, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án)

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện công tác cải cách hành chính và đã đạt được nhiều kết quả: Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức về cải cách hành chính được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được phát huy; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Tuyên Quang năm 2020 đạt 83,81%, tăng 0,99% so với năm 2019 và tăng 14,91% so với năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện chấm điểm công tác CCHC (xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2012); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) năm 2020 đạt 82,25% tăng 20,73% so với năm 2014.

Thể chế hành chính tiếp tục được hoàn thiện, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được chú trọng; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) có chuyển biến qua công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa, mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch TTHC. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp tinh gọn hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức linh hoạt, đúng quy định; công tác đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện thông qua giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới gắn với sản phẩm. Tài chính công tiếp tục được cải cách theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước được đẩy mạnh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, chấm điểm cải cách hành chính và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra còn một số hạn chế, như: Công tác chỉ đạo, điều hành tại một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, kịp thời, thiếu quyết liệt; còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC còn hạn chế, chất lượng cải cách TTHC chưa cao; triển khai tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế, chưa thu hút được rộng rãi người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ; tỷ lệ hồ sơ phát sinh đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thấp; người dân chưa thực sự hài lòng với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên còn thấp; tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp chưa đạt 10% so với năm 2015. Việc xây dựng Chính quyền điện tử còn chưa đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Việc hình thành các hệ thống dữ liệu dùng chung chưa đầy đủ; việc kết nối, liên thông giữa các phần mềm quản lý chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị còn khó khăn.

Người dân và doanh nghiệp có thể tụ tra cứu thông tin về TTHC tại Kiok Thông tin.

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trên, mục tiêu chung của Đề án trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là đảm bảo sự lãnh đạo đồng bộ, thống nhất của Đảng, điều hành của Chính quyền các cấp, tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng cao, sử dụng nguồn nhân lực tối ưu, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ đột phá, lĩnh vực trọng tâm để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2030; Đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang đạt từ 86% trở lên (thuộc nhóm khá trong cả nước).

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đề ra 55 nhiệm vụ (04 nhiệm vụ về Cải cách thể chế, 11 nhiệm vụ về Cải cách thủ tục hành chính, 06 nhiệm vụ về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, 09 nhiệm vụ về Cải cách chế độ công vụ, 03 nhiệm vụ về Cải cách tài chính công, 22 nhiệm vụ về Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số) và 06 nhóm giải pháp thực hiện đề án, bao gồm: Nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành; Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền; Nhóm giải pháp về nhân lực và tài chính; Nhóm giải pháp về tăng cường kỷ luật kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nhóm giải pháp về xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; Nhóm giải pháp về đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án hàng quý, 6 tháng và năm cùng với báo cáo đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính theo quy định.

Triển khai thực hiện tốt Đề án sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; giữ vững, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index), Chỉ số hài lòng (Sipas), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi) góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Quang Khôi

Xem tin theo ngày:   / /